Haitian International Holdings Ltd.

SỐ liệu TIÊU BIỂU

35.000 là số lượng máy được giao cho khách hàng trên toàn cầu vào năm 2019. Có khoảng 30% là doanh thu từ xuất khẩu đến hơn 130 quốc gia.

1,403
TRIỆU USD

Tổng doanh thu năm 2019

1,120,000

KHU VỰC CHO SẢN XUẤT

30.000 +
KHÁCH HÀNG

ĐẾN TỪ 130 QUỐC GIA

32,620
MÁY

TỔNG SẢN LƯỢNG MÁY NĂM 2019

493
TRIỆU USD

TỔNG DOANH THU XUẤT KHẨU NĂM 2019

6,300
NHÂN VIÊN

TRÊN TOÀN CẦU

SỐ LIỆU HÌNH ẢNH

Lợi nhuận 2019 (Triệu)

Lợi nhuận 2019 (Triệu)

GIÁ CỔ PHIẾU

LƯỢNG BÁN HÀNG THEO KHU VỰC 2019

LƯỢNG MÁY BÁN RA 2019